: 214170
ADRESY - TELEFONY:KPP OLEŚNICA
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

56-400 Oleśnica, ul. gen. J. Hallera 3

tel. (071) 3976-200 (dyżurny)
fax (071) 3976-242

Kierownictwo
Komendant Powiatowy Policji: mł. insp. Jacek GałuszkaZ-ca Komendanta Powiatowego Policji: podinsp. Sławomir Tracz


W sprawie skarg i wniosków interesantów przyjmuje:

Komendant Powiatowy Policji w Oleśnicy lub jego zastępcy
w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00
oraz w pozostałe dni tygodnia w godzinach urzędowania


Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu i jego zastępcy
we wtorki w godz. 15.45-17.00
Sekretariat ogólny tel. (071) 3976-214


Punkt recepcyjny tel. (071) 3976-202


Wydział Prewencji
Naczelnik Wydziału Prewencji: podkom. Grzegorz Krawczyk tel. (071) 3976-233

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji : podinsp. Sławomir Wylęga tel. (071) 3976-230
Zespół ds. Nieletnich tel. (071) 3976-235
Zespół ds. Wykroczeń tel. (071) 3976-277


Kierownik Referatu Ruchu Drogowego: asp. Artur Szewczyk tel. (071) 3976-218

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: st.asp. Sławomir Gierlach (071) 3976-270

Wydział Kryminalny
Naczelnik Wydziału Kryminalnego: podinsp. Mariusz Gajewski tel. (071) 3976-231
Sekretariat tel. (071) 3976-210


Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Urszula Wuczkowska tel. (071) 3976-209
Agnieszka Karpińska tel. (071)3976-209


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu